PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem „Soutěžní příspěvky na facebookovém profilu Ložní Obchod.
 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž organizuje a pořádá Podpěrová s.r.o., IČO 047 88 150, Dobrovodská 2284, České Budějovice, PSČ 370 06 (dále jen "pořadatel").
 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 13. listopadu 2019 do 30. listopadu 2019 12:00 na území České republiky a Slovenské republiky. Soutěž probíhá na fan stránce Ložní Obchod umístěné na sociální síti Facebook (dále jen "Facebook").
 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Každý soutěžící se může zúčastnit během roku každé soutěže, v každé jediné však může soutěžit pouze 1krát. Soutěžící musí mít minimálně 20 přátel na Facebooku. Ze soutěže jsou vyloučeny falešné profily založené kromě jiného za účelem soutěžení na Facebooku. Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.
Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje pravidla, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže se není možné odvolat.
 

4. DRUH SOUTĚŽE

V rámci stanoveného data jsou na předmětné zdi Facebooku pořadatelem zveřejňovány příspěvky.  Příspěvky (obrázky) jsou označeny nápisem “Soutěž”. Odpovědi se zapisují do komentářů pod předmětný příspěvek. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky soutěže a svou odpověď napíše pod uvedený příspěvek. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry může organizátor kontaktovat. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat profily s přezdívkami.
 

5. VÝHERCI

Výherci budou vybráni ze soutěžících, kteří během stanoveného období přidali odpovídající komentář pod příspěvek. Výherci budou vybíráni dle následující varianty.:
 
Soutěžící budou po ukončení soutěže seřazeni do tabulky od pozice 1, v pořadí, tak jak odpovídali na soutěžní otázku. Následně bude generátorem náhodných čísel na Google vylosováno číslo.
 
Generátor náhodných čísel
 
Výhercem se stane osoba, nacházející se v tabulce na pozici totožné s vygenerovaným číslem
 
 
V případě, že nikdo neodpoví, nebude cena udělena.
 

6. VÝHRY

Výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny spolu s vyhlášením soutěže.
 

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení jakékoliv z variant soutěže zveřejněn příslušným způsobem pořadatelem na stránce Ložní Obchod umístěné na Facebooku . Po ukončení soutěže bude výherce kontaktován a po zaslání jeho adresy, mu výhra bude doručena. Výhra účastníka, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebude možno předat, propadá bez dalšího ve prospěch pořadatele a pořadatel může naložit s výhrou dle vlastního uvážení. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.
 

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do soutěže dle pravidel vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas:
• s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.;
• se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas se uděluje v rozsahu údajů, které má účastník soutěže uvedeny ve svém facebookovém profilu, především jméno, příjmení a e-mail a místo, kterou pořadateli sdělil, a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely - nabízení produktů a služeb pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník soutěže má dále práva dle § 11 a 21 zákona č.101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci; v případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z výher, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a na webových stránkách pořadatele.
 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce https://www.facebook.com/Lo%C5%BEn%C3%AD-Obchod-129977010443238/. Pořadatel má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do soutěže dle pravidel projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu 5 let od skončení soutěže uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, pro zasílání novinek a nabídek od stránky Ložní Obchod.
 
V Českých Budějovicích dne 12.11. 2019